ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТИ!

  • Училищна документация.
  • Ваканции, утвърдени от МОН.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ

НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. ПО УТВЪРДЕНИ

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА ПГ по СС "Хан Аспарух", гр. Исперих.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ /26.05.2023 г./

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продаване на движими вещи, собственост на ПГСС «Хан Аспарух», гр. Исперих,

община ИСПЕРИХ, област РАЗГРАД.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ /14.08.2020 г./

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок

от 3 /три/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, представля-ващ „Сладкарница“, находящ се в гр. Исперих, ул. „Земеделска“ № 43 в двора на ПГСС «Хан Аспарух», гр. Исперих, община ИСПЕРИХ, област РАЗГРАД.

ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

НА ПГ по СС "Хан Аспарух", гр. Исперих.

Документация за възлагане на обществена поръчка чрез открита

процедура с предмет: Избор на изпълнител за доставка на сеялка

за окопни култури, брана дискова с ротори, хедер за прибиране

на слънчоглед за зърнокомбайн CLAAS-218 и ремарке тракторно

за нуждите на ПГ по СС "Хан Аспарух", гр. Исперих.

Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

с предмет: Избор на изпълнител за доставка на употребяван до 2500

моточаса комбайн за нуждите на на ПГ по СС "Хан Аспарух", гр. Исперих

с номер - 9037091.

Документация за възлагане на обществена поръчка

чрез публична покана с предмет: Изграждане на рампа

и изграждане на санитарен възел в ПГ по СС "Хан Аспарух",

гр. Исперих с номер - 9036905.

Документация за възлагане на обществена поръчка

чрез публична покана с предмет: Ремонт на учебна

работилница в ПГ по СС "Хан Аспарух", гр. Исперих

с номер - 9035674.