ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТИ!

  • Важна информация за учениците.
  • Училищна документация.
  • Услуги, предоставяни от училището и заявления.
  • Обществен съвет.
  • Обучение и здраве.
Не си сам

01 / 12 / 2022

Проект „Образование за утрешния ден“

Състезание

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“,

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

15 / 01 / 2023

Проект по НП "Ученически практики" - 2

Състезание

Проект по НП "Ученически практики" - 2

От 15.12.2022 г. в ПГСС „Хан Аспарух“ – гр. Исперих стартира работата по проект по НП "Ученически практики-2". Изпълнението на проекта подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда...


Изпълнение -->

03 / 11 / 2022

ЕРАЗЪМ +

Проект

ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA210-VET-000082022

“ENTERpreneurs in EUROPE“

„Предприемачи в Европа“ е наименованието на най-новия проект по КА2, сектор „Професионално образование и обучение“, за който ПГСС “Хан Аспарух“ спечели финансиране. Проектът, който е на стойност 30 000 евро ще продължи една година – от 01/11/2022 до 01/11/2023 г.

Плакат ------------------------> / ERASMUS дни -->

Рекламна брошура --------> / Брошура ---------->

Проектни дейности --------> / Мобилности ----->

Мобилност в България ---> / Резултати -------->

15 / 09 / 2017

ЕРАЗЪМ +

Твоят час

УЧА, ЗА ДА РАБОТЯ

РАБОТЯ, ЗА ДА УЧА

РЕАЛИЗИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

ПО ПРОГРАМИ:

„УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“

И „ЕРАЗЪМ +“.

15 / 09 / 2017

ТВОЯТ ЧАС

Твоят час

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

01 / 10 / 2017

ХАРТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

VET сертификат

Харта за професионално образование и обучение е издадена от Център за развитие на човешките ресурси, България на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” – Исперих за периода 2018-2020 г.

Сертификатът признава оперативния капацитет на ПГ по СС да развива висококачествени проекти по мобилност и подпомага усилията за постигане на по-висока интернационализация в професионалното образование чрез програмата Еразъм+. Хартата признава високото качество на предишните проекти за мобилност, дългосрочния ангажимент за непрекъснато подобряване на мобилностите и стратегическия подход на ПГ по СС към включване на международните мобилности в своите дейности.